Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ocenianie zachowania

Ocena  zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

Ocena  zachowania     

1. W klasach I – III ocena  zachowania ucznia po I i II połroczu jest oceną opisową. Ocenę wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie i nauczycielami świetlicy. W trakcie roku szkolnego uczeń otrzymuje punktowe oceny cząskowe wg określonych kryteriów.  

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

1). wzorowe
2). bardzo dobre
3). dobre
4). poprawne
5). nieodpowiednie
6). naganne

3. Począwszy od klasy IV do klasy VIII uczeń oceniany jest za swoje zachowanie na bieżąco przez: dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, wychowawcę, nauczycieli, pedagoga. Ocenę cząstkową ustala się  w stopniach według następującej skali:

1). stopień 6 za zachowanie wzorowe
2). stopień 5 za zachowanie bardzo dobre
3). stopień 4 za zachowanie dobre
4). stopień 3 za zachowanie poprawne
5). stopień 2 za zachowanie nieodpowiednie
6). stopień 1 za zachowanie naganne

4.Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o sposobie oceniania zachowania uczniów z uwzględnieniem kryteriów. Stopnie cząstkowe zachowania wpisuje się do dziennika elektronicznego z odpowiednim komentarzem, biorąc pod uwagę kryteria ocen zachowania na poszczególny oceny.

5.Wyjściową oceną  zachowania jest ocena dobra.

1). Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora, nie może otrzymać wyższej oceny niż dobra za dane półrocze.

2). Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, nie może otrzymać wyższej oceny niż poprawna za dane półrocze.

6. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie.

7. Wychowawca dokonuje co najmniej raz w miesiącu oceny zachowania każdego ucznia wpisując stopień do dziennika elektronicznego z komentarzem ocena cząstkowa zachowania ucznia w szkole.

8.Wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w szczególnych okolicznościach i z ważnych powodów ma prawo zmienić ustaloną wcześniej śródroczną i roczną ocenę zachowania.

9. Rodzic ucznia jest poinformowany za pośrednictwem dziennika elektronicznego o przewidywanej ocenie zachowania  na miesiąc przed klasyfikacją.

10. Wychowawca informuje uczniów podczas zajęć w formie ustnej o  przewidywanej ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacją. Adnotacje umieszcza w dokumentacji wychowawcy i w dzienniku elektronicznym ucznia w  module wydarzenia z życia klasy.


Kryteria oceniania zachowania w klasach 4-8

Kryteria punktowych ocen z zachowania w edukacji w kl. 1-3