Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Bezpieczeństwo uczniów

 1. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, pracownicy szkoły kierują się zasadami odpowiedzialności, współpracy, uczestniczą w szkoleniach dotyczących przepisów BHP oraz dokonują okresowej oceny stanu bezpieczeństwa w szkole.
 3. Sprawami BHP zajmuje się zatrudniony w szkole inspektor BHP
 4. Wstęp na teren szkoły jest kontrolowany.
 5. Wszelkie informacje na temat bezpieczeństwa.
 6. W czasie lekcji dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
 7. W czasie przerw dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli dyżurujących w określonym miejscu.
 8. Harmonogram dyżurów w czasie przerw jest wywieszony w pokoju nauczycielskim.
 9. Plany zajęć lekcyjnych wywieszone są w pokoju nauczycielskim, na tablicy ogłoszeń, na stronie www. oraz wpisane do systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce Dziennik LIBRUS.
 10. W godzinach 6.45 – 17.00 dzieci mogą przebywać w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawców.
 11. W godzinach 14.00 – 18.00 w szkole działa świetlica środowiskowa pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 12. Dzieci, które nie zostały odebrane ze świetlicy szkolnej przez opiekunów do godziny 17.00 przechodzą pod opiekę świetlicy TPD.
 13. Zapisując dziecko do świetlicy szkoły, rodzice określają o której godzinie i przez kogo będzie ono odebrane do domu.
 14. Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny jest: pn. 8.00- 11.30, wt. 9.-13.00, wt. 12.30 -15.00                     
 15. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem nie mogą podawać mu żadnych leków bez uprzednich wskazań lekarza.
 16. W sytuacjach mogących zagrażać życiu dziecka, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 17. Rodzice informowani są natychmiast o chorobie lub wypadku dziecka w celu wyrażenia swojej opinii o dalszej formie udzielania pomocy.
 18. W przypadku, gdy uczeń sprawia poważne problemy wychowawcze nauczyciel może zatelefonować z informacją do rodziców lub pisemnie wezwać go do szkoły.
 19. W przypadku, gdy problemy wychowawcze pogłębiają się, a rodzice nie podejmują  współpracy ze szkołą w celu ich rozwiązania, Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odwołaniu się do pomocy policji lub sądu rodzinnego.
 20. W szkole prowadzi się dokumentację wszelkich aktów przemocy oraz zaistniałych niebezpieczeństw.
 21. Dokumentacja dotycząca aktów przemocy znajduje się u pedagoga szkolnego i może być udostępniona zainteresowanym stronom na ich wniosek.
 22. W szkole realizowane są programy profilaktyczne zgodne ze szkolnym programem profilaktyki.
 23. Działania profilaktyczne prowadzone są we współpracy z rodzicami.
 24. Informacje o zagrożeniach, bądź o złym samopoczuciu uczniowie zgłaszają do wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego. Poinformowana osoba podejmuje odpowiednie działania.
 25. W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa szkoła współpracuje z III  Komisariatem Policji – ul. A. Krajowej 33, tel. 42 686 43 24.
 26. Dyrektor szkoły sporządza coroczny raport na temat bezpieczeństwa w szkole.    
 27. Każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodzice są informowani o kolejnych terminach spotkań z nauczycielami w danym roku szkolnym.
 28. Każdy wychowawca może indywidualnie określić formę kontaktu z rodzicami w nagłych przypadkach.
 29. Rodzice zobowiązani są do udzielenia informacji o możliwości szybkiego kontaktu z nimi poprzez podanie numerów telefonów.
 30. Rodzice pisemnie oświadczają o formie powrotu dziecka ze szkoły do domu.
 31. Informacje o numerach telefonicznych do rodziców winny być wpisane do dzienniczka ucznia i do dziennika klasy.
 32. Rodzice zobowiązani są do współpracy ze szkołą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 33. W celu wyjaśnienia wszelkich problemów rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy. W przypadku braku kontaktu - z pedagogiem, a następnie  z Dyrektorem szkoły.
 34. Rodzice zobowiązani są do poinformowania pielęgniarki szkolnej i wychowawcy klasy o chorobach i wcześniejszych urazach dziecka.
 35. W nagłych przypadkach, (choroba lub wypadek) pierwszej pomocy dziecku udziela nauczyciel sprawujący nad nim opiekę lub pielęgniarka.
 36. Nauczyciele zobowiązani są do niezwłocznego informowania rodziców o zauważonych zagrożeniach wynikających z problemów wychowawczych.
 37. Uczniowie mogą kontaktować się z rodzicami w czasie przerw, korzystając z ogólnodostępnego telefonu.
 38. Program wychowawczy szkoły oraz działania dotyczącego bezpieczeństwa dzieci zatwierdzane są przez Radę Rodziców.