Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi
im. Marii Kownackiej
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 
 • Na stronie szkoły znajdują się pliki do pobrania niedostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo. 
 • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-25.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Michał Filipczak,
 • adres e-mail - kontakt@sp11.elodz.edu.pl,
 • numer telefonu - 42 252 28 00,
 • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej, ul. Hufcowa 20A, 94-107 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi mieści się w trzykondygnacyjnym budynku połączonym parterowym łącznikiem z obiektem sportowym. Wejście do budynku głównego prowadzi ciągiem komunikacyjnym o szerokości 540 cm.

Aby dostać się do pomieszczeń szatni na poziomie piwnicy należy zejść po 9 stopniach. Wejście na parter wymaga ponownego pokonania 9 stopni. Schody wejściowe do budynku wyposażone są w poręcze. Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość w świetle co najmniej 90 cm i jest zapewniona przy nich przestrzeń manewrowa 150 cmx 150 cm.

W budynku szkoły nie ma urządzenia do transportu pionowego przeznaczonego do użytkowania przez osoby z  niepełnosprawnościami. Ciągi komunikacyjne w budynku mają co najmniej 370 cm. Przy wszystkich schodach wewnątrz budynku znajdują się poręcze.

Nie wszystkie drzwi wewnątrz budynku maja szerokość co najmniej 90 cm, przy wszystkich drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa 150 cm x 150 cm. Nie wszystkie sale lekcyjne i boksy w szatni dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do pomieszczeń nie mają wymaganej szerokości 90 cm. Nie we wszystkich pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości 90 cm umożliwiająca przejazd wózkiem inwalidzkim i przestrzeń manewrową o wymiarach 150 cmx 150 cm.

Obiekt szkoły nie jest wyposażony w ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Drzwi do tych pomieszczeń nie mają wymaganej szerokości 90 cm. W budynku nie ma także pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przy budynku szkoły nie znajduje się parking. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w odległości 150 m od drzwi wejściowych do szkoły.

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia osoby z psem asystującym nie zwalnia tej osoby z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.